Resmi Gazete Hurda Araç Alım Yasası 2013

Resmi Gazete Hurda Araç Alım Yasası 2012, hangi yaştaki araçlar devlet tarafından fiyatlandırılarak satın alınır? 2012 Yılı alınacak aracın özellikleri nelerdir? Hurdaya ayrılan arabalara ödenecek beden nasıl belirlenir?

2012 Yılı içerisinde trafikten men edilecek olan araçlarla işgili yasa güncellendi. Trafiği rahatlatmak ve ülke içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ele alınan yasa konusunda resmi gazetede yayınlanan haberi ayrnıtılı bir şekilde paylaşmak istedik.

Hurda araba, araç alım kanunu konusunda bilmek öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum bölümünden bizlere bildirebilirsiniz.

Hurda Araç alım yasası Resmi gazete haberine göre hangi yaştaki ve ne tür arabaları kapsar?

[GÜNCEL]
Ulaştırma Bakanlığı Hurda Resmi Gazete Sayı 27749

Hurda araç indirimi uygulama 2010-2011 yeni hurda yasası hakkında çıkarılmış olan Remi Gazete örneği

Yeni çıkarılan hurda yasası hurda araç indirimi bütün ayrıntıları burada 4 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27749 TEBLİĞ Ulaştırma Bakanlığından: BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 62)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamaktır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, modeli 1985 ve öncesi yıllar olan;
a) İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,
b) Sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi motorlu taşıtları,
kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2, 10 ve 35 inci maddeleri ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 1, 4, 5 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri;
a) İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini bu Tebliğin yayımından sonra yapmış/tamamlamış olmaları,
b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hurdaya ayrılmış olan taşıtı “taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak” ve “hurdaya ayrılmıştır” kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka adı ve IBAN numarasının belirtildiği dilekçe aslını (bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle) “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü”nün “Kırıkkale Hurda Müdürlüğü”, “İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü”, “Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü”nden herhangi birine teslim etmiş olmaları,
halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma Bakanlığından almaya hak kazanırlar.

MADDE 5 – (1) Taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
a) Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma Bakanlığına iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç 1 (bir) ay içinde sonuçlandırılır.
b) MKEK tarafından tanzim edilen “Araç Durum Raporu”, “Kantar Tartı Fişi”, “Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı”, “İlgilinin dilekçesi” ve “Hurdaya Ayrılmıştır” kaşeli “Trafik Tescil Belgesi”nin aslı, eğer “Trafik Tescil Belgesi” zayii ise Trafik Tescil Bürolarından temin edilebilen zayiidir ibareli, onaylı EK-1 formunun aslı ve yine Trafik Tescil Bürolarından temin edilebilen EK-4 formu ve “Alacaklı listesi” ödeme emrine bağlanır.
c) Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka adı ve IBAN numarasına yapılır. Dilekçeye banka hesap cüzdanlarının fotokopisinin eklenmesi zorunludur.
d) Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden (tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.

MADDE 6 – (1) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, doksan gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorundadır. Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde “taşıt” olarak satamaz.
(2) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim alarak taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait “hurdaları” satma hakkına sahiptir.
(3) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtların, bilgilerinin doğruluğunu tespit ettikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenleyerek, beş iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası taşıt sahibine verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.
(4) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri yapılmış/tamamlanmış taşıtlarla ilgili MKEK’nin diğer iş, işlem ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar 18/8/2010 tarihli Protokole göre yürütülür.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma Bakanlığınca;
a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,70 ] TL,
b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,
c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1 ] TL,
ç) 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,
d) 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,
e) 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL,
ödenir.
Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.
(2) Söz konusu taşıtlar Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK’nin ilgili Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nün malı olmuş sayılır ve bu maddenin 1 inci fıkrası gereğince yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma Bakanlığınca söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmez. Ancak, MKEK hurdaya ayrılan taşıtlardan Bakanlığın talep edeceği taşıtları sergi, fuar, müze ve benzeri malzemesi olarak kullanılmak veya ihtiyaç sahibi ülkelere yardım amacıyla hibe edilmek üzere, Bakanlığa hurda ve nakliye bedeli ödemeksizin, teslim aldığı şekliyle muhafaza eder.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.
1979 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 15/11/2010 – 30/6/2011
1980 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 1/1/2011 – 30/6/2011
1981 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 1/2/2011 – 30/6/2011
1982 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 1/3/2011 – 30/6/2011
1983 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 1/4/2011 – 30/6/2011
1984 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 1/5/2011 – 30/6/2011
1985 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 1/6/2011 – 30/6/2011
Taşıtını yukarıdaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/7/2011- 31/12/2011 tarihleri arasında teslim edebilirler.

(2) Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun 6009 sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, varsa şase numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

(3) Bu Tebliğden yararlanmak ihtiyari olup, bu Tebliğ ile getirilen imkanlardan birinci fıkrada belirtilen takvime uyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
(4) 19/3/2009 tarihli ve 27174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 56 numaralı Tebliğ kapsamında araçlarını hurdaya ayıran ancak süresi içinde teslim edemeyenler; söz konusu taşıtlarını, 31/3/2011 tarihine kadar teslim ederlerse bu Tebliğ ile getirilen haklardan yararlanırlar.
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Sponsorlu Bağlantılar

90 Yorum Yapılmış.

 1. ömer dedi ki:

  peki plakalar ne olacak para verecekler mi plaka için ayrıca ve ne kadar?

 2. erol dedi ki:

  benim 1989 model şahinim var acaba bu yasa binek rabaları kapsıyormu ve ne zaman başlar teşekkür ederim

 3. turan tank dedi ki:

  bende 1983 model doğan var acaba otomobillerde hurda kapsamına giriyormu ve ne kadar para veriyorlar

 4. savaş dedi ki:

  hurdaya ayrılacak araçlar arasında binek araçlarda yer alıyormu veya binek araçlar ne zaman alınacak böyle bi yasa varmı?

 5. salih dedi ki:

  78 model renolut binek türü araçlara hurda çıktımı veya ne zaman çıkacakk

 6. ishak dedi ki:

  1990 model doğanım var hurda yasasından faydalanır mı ya da ulaştırma bakanlığımızın böyle bir çalışması var mı ekim 15 gibi bir duyum var ne kadar doğru lütfen yardımcı olun..

 7. oktay berçin dedi ki:

  OTOMOBİLLERLE İLGİLİDE HURDAYA AYRILMA KONSUNDA ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZDAN BİRAN ÖNCE ÇALIŞMALAR BEKLİYORUZ

 8. oktay berçin dedi ki:

  BU KANUNDAKİ GÜNCELLEMELER KAMYON ÇEKİCİ VE OTOBÜSLERLE İLGİLİ BUNU ÖGRENDİK PEKİ OTOMOBİLLERLE İLGİLİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ HERHANGİ BİR ÇALIŞMASI VARMIDIR BUNU MERAK ETMEKTEYİZ ÇÜNKÜ TIRAFİKTE ADETA TERÖR ESTİREN O KADAR ÇOK MODELİ DÜŞÜK VEDE HURDAYA ÇIKARTILMASI GEREKEN OTOMOBİL VARKİ BUNULA İLGİLİDE ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZDAN BİR AN ÖNCE ÖNLEM AMAÇLI ÇALIŞMALAR BEKLİYORUZ

  • ilyas altın dedi ki:

   merhaba 2012 dekı cıkan yasa da kamyonet,kamyon,otobus ,mınıbus ,çekici,tanker araclarını almaktadır k.g 0,038kuruş yanı 1tonu 38tl olarak almakta ve borcları sılınmektedır.hususi binek araclar illerdekı çevre bakanlıgının patent verdıgı özel şirketker almaktadır.bu yasa malıye bakanlıgının yasası 41nolu sanayı bakanlıgının raiş fıyatıdır.önemlı olan yenı tekrardan ulaştırma bakanlıgının yasasının cıkması bu enson 1.300 kurustan kapanmıstı 1985 modelde.yenı yasayı bekleyın 2012 sonunda cıkacagı soylenıyor .araclarınızı hurdaya ayırmayın teblıg cıkmadan bılgınıze.

 9. ali güzel dedi ki:

  1970 model anadol kamyonetim var çalışır durumda hurdaya ayırmak istiyorum devletimizin vermiş olduğu bir rakam varmı varsa ne kadar ücret verilir cevabınızı bekliyorum selamlar

 10. ömer akın dedi ki:

  hurdacılık belgesı nasıl alabılırım kac tl varır

  • ilyas altın dedi ki:

   hurdacılık belgesı cevre bakanlıgından alınır ve külfetı yuksektır tesıs kurup gostermek lazım aldıgınız aracın %80 gerı donusum yapmanız lazım.cevre bakanlıgının kanunları agır maddı olarak bırsey soyluyemıycem.yerıne fızıbılıtesı arasası bınası dereken yuksek kulfetlı bır iş.

 11. ahmet igneci dedi ki:

  Slm bende 1988 model bir brodway araba var ben bunu trafikten men ettirmek istiyorum kaç lira karşılıgında alacaklar? arabayı lütfen bir cevap yazın.

 12. muhammed devecioğlu dedi ki:

  1975 renomu hurdaya ayırmak istiyorum bu yasa bu model aracı kapsıyomu acaba bilgi verirsenzi saygılarımla.

  • dede dedi ki:

   beninde 1975 model renom var bi bilgi verin lütfen

   • ilyas altın dedi ki:

    bınek araclara hurda parası yok suan borcuna karsılık çevre bakanlıgı il bazında patenr verdıgı sırketler ve özelıdare mudurluklerı alıyordu gecen donem

 13. uğur dedi ki:

  arkadaşlar araba lar bedavaya mi gidecek sadece kg olarak mi para verecekler

 14. FİKE IŞIK dedi ki:

  1978 Model Renault aracım var çekme belgeli hurdaya kaç lira ediyor, nasıl hurdaya ayırabilirim

 15. dogan küçükkaya dedi ki:

  bu cıkan kanun bu senenin mi yenimi cıktı araçlar nereye teslim edilecekne zaman toplanacak?

 16. mehmet dedi ki:

  1990 modele kadar olan ticari kamyon ve kamyonet ler hurdaya alınacakmı ve kaç liradan alınacak

 17. can güneş dedi ki:

  adıma kayıtlı 1979 pıkap bulunmakta araba bırcok el degıstırdıgı ıcın butun vergılerını odemekteyım arac ve evrakları yok nasıl hurdaya cıkarablırım

 18. Nurcan Elver dedi ki:

  Enver Demir beyle sorunum aynı, 1955 model arabam 1970 yıllarında satıldı ama benim üstüme kayıtlı kalmış ve vergi tahakkuk ettirilmiş, ben de bu hayalet arabamın vergisinden kurtulmak için 2012 hurda yasasını beklemekteyim, bu güne kadar resmi gazetede yayınlandığını duymadım, bilgi edinmek istiyorum.

 19. enver demir dedi ki:

  adıma kayıtlı 1964 model bir kamyon bulunmakta.Fakat araç bi çok el değiştirdiği için elimde değil ve ortada yok.vergisi adıma devam etmekte.ortada aracın kendisi yokken hurdya çıkarıp vergisinden kurtulmam mümkünmü acaba.

  • dadaş dedi ki:

   öncelikle geçmiş olsun ilk yapacağın adım trafiğe gidip araç için bağlama kararı çıkartmak araç bulunana kadar vergi ödememek için trafikten tutanak yazdırıp maliyeye teslim edeceksin araç bulunduktan sonra hurdaya ayırarak tüm vergi borçlarını özel idareden düşürürsün

 20. mehmet önal dedi ki:

  bende 1990 model tanusum var ve aracın herhangi bir borcu yoktur ben bu yeni yasadan nasıl yararlanacagımı bilmiyorum ve bu yasanın çıkış tarihi bellimi

  • ilyas altın dedi ki:

   YASA TAM CIKMADI NET OLARAK BEKLEYIN BIRAZ KARGASA VAR

   • hurdacı ali dedi ki:

    DİKKAT HURDA TİCARİ ARAÇLARINIZ TIR KAMYON OTOBÜS KAMYONET VE MİNİBÜSLERİNİZ ALINIR HACİZ VE İHTİYATI TEDBİR SSK TRF CEZALARI VESAYRE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM BULUN MAKTADIR TLF 0542 338 14 XX-0536 025 48 XX

20 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)  


Kısa Bilgiler
Biyografi
Teknoloji
Bağlantılar