Kredi Dosya Masrafı iadesi Dilekçe Örneği ve Şartları 2012

 Kredi Dosya Masrafı iadesi Dilekçe Örneği ve Şartları

Kredi Dosya Masraflarını Geri Almak İçin Dilekçe Örnekleri Şartları,Dosya masrafı iadesi,  kredi masrafı iadesi dilekçe örneği, banka dosya masrafı iade, kredi masraf iadesi, kredi dosya masrafı,kredi dosya masrafı geri almak için dilekçe hazırlama  Globalleşen dünya kuralları içersinde hiç şüphesiz herkesin ortak noktalarından biridir. Banka kredileri hakkında yaşananlar, bir şekilde banka kredisi aldıysanız ve masraf yaptıysanız artık bunlar için çözüm geliştirildi. Tüm masraflarınızı geri almanızı sağlayacak hatta sizi kara görürecek yolu açıklamaya çalışacağız. Ozguncel.com ailesi olarak sorunlarınızı yanıtlamaya devam etmek adına elimizden gelenleri yapmaya devam ediyoruz. Tüm bankalar için geçerli olan bu uygulama sayesinde daha önce Bankalardan çekilen ihtiyaç, araç, eğitim kısacası her türlü kredi için, kredi tutarına göre dosya masrafı adı altında kesilen tüm paralarınızı meclis onayı ile yeni çıkan bir kanuna göre geri geri iadesini isteyebilecek, hatta alabileceksiniz.

Yapmanız gereken, ilgili kredi ilei ilgili dosya masrafını geri almak için bir dilekçe hazırlamak ve bu dilekçe ile krediyi çektiğiniz banka şubesine başvurmak gerekiyor. Eğer bankaya yaptığınız dosa masrafı geri iade talebiniz olumsuz  karşılanması sonucunda yapmanız gereken ise bölgenize bağlı kaymakalıklardaki tüketici hakem heyetine başvurmak. Şayet alacağınız dosya masrafı bedeli 1.161 Lira’nin üzerinde bir miktar ise  bu durumda tüketici mahkemelerine başvurmanız  gerekiyor. Yaptığınız tüm başvurular için 1-3 ay arasında sonuç alınabiliyor. Beklenen sonuç gerçekleştiği taktirde mğadur ve ve ilgili bankaların karara itiraz etmek için 15 gün yasal süreleri oluyor.

Nasıl başvurulur?

Kimler kredi masrafını geri isteyebilir?

Bankalardan her ne ad altında olursa olsun alınan her türlü kredi kullanıcısı başvuru hakkına sahiptir. Kredi sözleşmesinde böyle bir masrafın alınacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başvuru yapılması uygundur. Yargıtay’ın ilgili kararı gereği 10 yıl içinde kullanılmış olan krediler için başvuru yapılabilir.

Ne yapılması gerekiyor?

Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yol haritasının takip edilmesi yeterlidir.

1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır. Mektup Örneği buradan indirin

Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacaktır. Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.

2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine

a- Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneğini buradan indirin

b- Dosya masrafı 1.161,67.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Ozguncel.com Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

 

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                          :

Adresi                                     :

E- Posta & Telefon                 :

 

Şikâyet Edilen             :

Adresi                                     :

Şikâyetin Parasal Değeri        :

Şikâyetin Tarihi                       :

Şikâyetin Konusu                    :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)

Açıklamalar                             : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

            Sözleşmede;

            a) Tüketici kredisi tutarı,

            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

            c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,

            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  

            e) İstenecek teminatlar,  

            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler          : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

Şikâyet Eden

(Ad, Soyad ve İmza)

Konu ile ilgili sorunlarınızı yorum bölümünden paylaşarak birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Umuyoruz ki beklediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

13 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)  


Kısa Bilgiler
Biyografi
Teknoloji
Bağlantılar